Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Aktuality | VOĽBY PREZIDENTA SR- informácia o vydávaní hlasovacích preukazov

Volič, ktorý má trvalý pobyt v obci HNOJNÉ a v deň volieb sa nebude zdržiavať na území obce môže sám, alebo cestou splnomocnenca požiadať o vydanie Hlasovacieho preukazu na Obecnom úrade HNOJNÉ, a potom v deň  volieb môže odvoliť na tom mieste v SR, kde sa bude nachádzať. 

Potrebné doklady k vydaniu Hlasovacieho preukazu:

-platný občianský preukaz

-volič v zastúpení  predloží splnomocnenie

Osobne môže volič požiadať o vydanie Hlasovacieho preukazu najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách.Hlasovacie preukazy pre

 I.kolo do 15.3.2019  vrátane do 15,30 hod. 

II.kolo do 29.3.2019 vrátane do 15,30 hod.

V listinnej a elektronickej forme môže volič požiadať o vydanie Hlasovacieho preukazu, tak, aby žiadosť bola doručená na obecný úrad HNOJNÉ najneskôr do 25.2.2019 pre I.kolo volieb Prezidenta SR  a najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania II.kola  volieb

Obec zašle Hlasovací preukaz doporučenou zásielkou do "Vlastných rúk" , alebo mu vydá osobne, čo podpíše.

Kontakt : telefón : 056/6596240, e-mail : ocuhnojne@stonline.sk

Zoznam aktualít