Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Aktuality | HARMONOGRAM OTZ volieb do Europského parlamentu v roku 2019

HARMONOGRAM  OTZ VOLIEB DO EURÓPSKÉHO PARLAMENTU

1. Za organizačno - technické zabepečenie volieb     zodp: starostka obce

2.Aktualizovať stály zoznam voličov                                     priebežne

3.Riešiť námietkové konanie k stálemu zoznamu

voličov v ramci námietkového konania                                do 3 dní

4. Určiť volebný okrsok  v obci :                                          úloha splnená

5. Vymenovať zapisovateľa OkVK                                      úloha splnená 

6. Zverejniť e-mailovú adresu pre voľby                              úloha splnená

7.Vymenovať chýbajúcich členov OkVK                               2.4.2019

8. Uskutočniť 1. zasadnutie OkVK                                        do 15.4.2019

10.Dopísať do zoznamu voličov  EÚ,ktorí

splňajú zákonom ustanovené podmienky                        do 15.4.2019

9.Zaslať Ministerstvu vútra SR zoznam iného 

členského štátu EÚ zapísaných v obci do zoznamu

voličov uvedenými  v žiadosti                                          do 18.4.2019

10. Vyčiarknuť zo zoznamu voličov občana SR

ktorý je zapísaný v zozname iného štátu EU                         priebežne

11. Doručiť do každej domácnosti oznámenie

o čase a mieste konania volieb a zoznam zaregistr.

kandidátov                                                                              do 30.4.2019

12.Zasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť ich

     evidenciu                                                                           do 6.5.2019

13.Vykonať školenie členov OkVK                                         do 21.5.2019

14. Vydávať hlasovacie preukazy v úradných

hodinách obce a viesť evidenciu                                            do 24.5.2019

15. Zabezpečiť vybavenie volebnej miestnosti                      do 24.5.2019

16.Doručiť hlasovcie lístky  a obálky OkVK                           25.5.2019   

17.Odovzdať OkVK zoznam voličov   a zápisnice                                   

   okrskovej vol.komisii                                     25.5.2019 o 6,00 hod.ráno

18.Prevziať do uschovy obce volebné

dokumenty k archivácii                                      po ukončení činnosti OkVK

V Hnojnom, 21.2.2019                                           Helena Kráľová

                                                                               starostka obce 

                                                                 

Zoznam aktualít