Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Aktuality | P.F.2020- príhovor starostky

Vážení spoluobčania ,

dovoľte mi, aby som sa Vám v tento slávnostný deň prihovorila.

Nový rok, nie len údaj v kalendári,ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov,predsavzatí a určenie 

si nových cieľov,ktoré by sme počas roku 2020 chceli uskutočniť v súkromnom a pracovnom  živote.

Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho,čo sme spolu v uplynulom roku zažili,vykonali i nestihli vykonať.

Život človeka je sám v sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením.smútkom a nezdarom, ako aj

dobré,veselé, radostné a šťastné dni.A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať,rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok,ktoré určite 

počas nastúpenej cesty prídu.

Aj naša obec počas roka 2019 prekonávala prekážky,ale aj tešila sa z dokončených diel a úspechov.

-V roku 2019 bol zavedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, kde  každej domácnosti boli dodané kompostery   a tak  môžu občania  využívať tento komposter na BRKO.

-v obci bola dokončená rekonštrukcia VO  po celej dlžke obci, kde boli vymenené svetla a nahradené úspornými svetidlami - LED žiarovkami a výmena hodiniek a káblov v TR 1

-v obci bol zavedený optický kábel, čím máme rychlejší prístup k internetu a jednotlivé domácnosti sú už pripojené -prevedené prípojky, celkom asi  20 domácnosti.

- bola postavená nová autobusová zástavka pred KD s prísl., a pred s.č.93 a 73 námestičko na vystupovanie a vstupovanie do autobusu

-bola prevedená rekonštrukcia Detského ihriska 

- bol postavený prístrešok k DS a ostatné  stavebné práce budú prevádzané v roku 2020 

- bolo zahajené konanie -výstavba kanalizácie v obcí, kde t.č.  obec je v konaní s projektantom a geodetom 

V roku 2019 boli prevádzané kultúrné akcie :

 -Deň detí MDD

- Úcta k starším a jubilanti, kde dôchodcom nad 60 rokov nepracujúcim bol daný fin.príspevok po 10 eura od roku 2019 bol zvýšený a jubilantom bol udelený fin.dar po 20 eura to pri priležitosti 50,60,70,80,90 rov veku

-rodičom, ktorým sa narodilo dieťa v roku 2019 obdržali finan.príspevok po 50 eura na dieťa

Dúfam, že aj Vy občania ste prežívali úspechy a všetky pozitívne udalostí, ako aj vykonané práce na zveľaďovanie obce s radosťou a záujmom, pretože všetko sa robí pre zlepšenie a skvalitňovanie života občanov, Vášho života v obci.

Napriek hektickej dobe, v ktorej žijeme vyšším požiadavkam na ľudí,techniku,infrakštruktúrám,stále nedostatočným  finančným zdrojom, som presvedčená,že zveľaďovať a zvyšovať úroveň kvality života v našej obci sa nám spoločnými silami darí.

Mnoho vecí v našej obci je potrebné vybudovať,vylepšiť a skrášliť.Na to je však potrebné veľa úsilia,práce,jednaní,projektov, ale i dobrej vôle,spolupráce,ochoty a tolerancie.

     Využívam túto priležitosť poďakovať sa všetkým,ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho a duchovného života, pretože budúcnosť obce je hlavne v rukách jej občanov.

Vážení spoluobčania!

V novom roku 2020 želám a prajem Vám viac krajších dní, ako tých horších, viac lásky ako nenávisti,viac hojnosti a radosti, ako smútku. Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia,vzájomného pokoja a harmónie,zlepšenie medziľudských vzťahov,nech nás v našej obci nezaťaží nezamestnanosť a nedostatok, nech Vám prinášajú šťastie a  radosť Vaše deti, nech sa dlho môžete tešiť z prítomností Vašich najbližších,Rozdajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom,znášajme nedorozumenia a ceňme si to čo má naozaj hodnotu.

Želám Vám dobrý a úspešný Nový rok 2020!

                                                                Helena Kráľová

                                                                starostka obce 

  

Zoznam aktualít

1 2 3 4 5 6 [>]