Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Aktuality | Koronavírus- ROZHODNUTIE

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

SOVENSKEJ REPUBLIKY

Trnavská cesta 52

826 45 BRATISLAVA

                                                                                                                   Číslo:OLP/2405/2020

                                                           Verejná vyhláška

ktorou sa oznamuje vydané rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie

vzniku  a šírenia prenosného ochorenia podľa § 48 ods.4 písm.e) e zákona č.355/2007 z.z. o ochrane,

podpore  a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

                                                          ROZHODNUTIE

Úrad verejného zdravotníctva SR ako príslušný orgán podľa § 5

ods.4 písm.h) zákona č.355/2007 vo veci nariadeni opatrenia na predchádzanie vzniku

a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19  a možným ohrozením verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm.e)

zákona 355/2007 Z.z. v z.n.z ap. a podľa  § 46  a §047 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v z.n.z ap.

nariaďuje následovné                                  o p a t r e n i a :

1. Zákaz návštev vo všetkých lôžkových oddeleniach

2.Dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim na všetkých oddeleniach

   a prísnu barierovú ošetrovateľskú techniku u pacientov podozrivých z ochorenia COVID-19

   a naďalej v prípade potvrdenia tohto ochorenia.                            Termín : dňom 7.3.2020 až do odvolania

Zoznam aktualít

1 2 3 4 5 6 [>]