Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Aktuality | Harmonogram OTZ volieb

OBEC HNOJNÉ,072 33 HNOJNÉ 20

_______________________________________

 

 

                                                        H A R M O N O G R A M

  ORGANIZAČNO-TECHNICKÉHO ZABEZPEČENIA VOLIEB DO ORGÁNOV OBCÍ

                                                        V ROKU 2 0 1 8

 

 

1.Vypracovať Harmonogram OTZ volieb                      úloha splnená

2.Vymenovať zapisovateľa MVK                                    vymenovaný 21.8.2018

3.Určiť osobu na OTZ volieb                                          úloha splnená 23.8.2018

4.Aktualizovať stály zoznam voličov                             priebežne

                                                                                          Zodp.: starostka

5.Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v ramci

   namietkového konania                                                do 3 dní od podania

                                                                                           Zodp. : starostka

6.Zverejniť  na w-vej stránke e-mailovú adresu            do 30.8.2018

   a úradnej tabuli                                                          Zodp.:starostka                                

7.Zaslať na ŠU  zoznam volebných obvodov                do 30.8.2018

  a počet vol.poslancov                                                    Zodp.: starostka

8.Utvoriť volebné okrsky a vol.miestnosť                     do 11.9.2018

                                                                                            Zodp.: starostka

9.Vymenovať chýbajúcich členov MVK                T: 12.9.2018

                                                               Zodpov.: starostka                                                                                                                               

10.Zvolať a uskutočniť prvé zasadnutie MVK              T: do 18.9.2018

                                                                                           Zodp.: starostka 

11.Uverejniť zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby

     do OZ a pre voľby starostu obce                                T.:do 16.10.2018

                                                                                    Zodp.: starostka 

12.Vyhradiť plochu na vylepovanie plagátov pre voľby  T: bezodkladne

13.Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste

     konania volieb                                                                  T: do 16.10.2018

                                                                                                 Zodp.: starostka 

14.Doručiť sken originálu hlasovacích lístkov príslušnému

     pracovisku ŠU SR                                                              T. Do 31.10.2018

                                                                                         Zodp.:starostka 

15.Vykonať školenie MVK                                                       T.:do 16.10.2018

                                                                                        Zodp.: starostka

16.Zabezpečiť vybavenie vol.miestnosti                 T. Do 9.11.2018

                                                                                     Zodp.:starostka

17.Doručiť hlasovacie  lístky a obálky MVK,zápisnice a

     ostatné volebné materiály                                          10.11.2018   o 6,00 hod

                                                                                             Zodp.: starostka 

18.Prevziať do úschovy volebné dokumenty MVK         bezprostredne po ukončení

                                                                                             volieb

                                                                                         Zodp.: starostka 

 

V Hnojnom,23.8.2018                                                 Helena Kráľová

                                                                                      starostka obce

                         

Zoznam aktualít