Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Aktuality | Harmonogram OTZ volieb prezidenta SR

                             Harmonogram

organizačno-technického zabezpečenia volieb  prezidenta SR

1. Za organizačnú a technickú prípravu volieb                     Zodp. starostka obce

                                                                                                 Termín : stály

2. Aktualizovať stály zoznam voličov                                  Zodpovedná obec

                                                                                                Termín : priebežne

3.Riešiť podania občanov k stálemu

zoznamu voličov -nám.konanie                                           do troch dní

4.Utvoriť volebný okrsok                                                     do 30.1.2019

5.Vymenovať zapisovateľa OkVK                                       do 30.1.2019

6.Zverejniť na úradnej tabuli e-mailovej adresy

na doručenie oznámení za člena OkVK                             do 30.1.2019

7.Vymenovať chýbajúcich členov OkVK                           do 12.02.2019

8.Zverejniť e-mailovú adresu na doručenie

žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka                            do 12.02.2019

9.Doručiť do každej domácnosti oznámenie

o čase a mieste konania volieb                                       do 19.02.2019

10.Zvolať a uskutočniť 1.zasadnutie OkVK                   do 21.02.2019   

a vykonať poučenie zapisovateľa a členov

OkVk o ochrane osobných údajov

11.Zverejniť na úradnej tabuli zoznam kandidátov

na prezidenta SR                                                             do 25.02.2019

12.Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie

plagátov                                                                           do 25.02.2019

13.Zasielať hlasovacie preukazy poštou                      do 15.3.2019

                                                                                          do 29.3.2019-druhé kolo

14.Zabezpečiť vybavenie voleb.miestnosti                       do 15.3.2019

                                                                                          do 29.3.2019-druhé kolo

15.Doručiť hlasovacie lístky                                               do 16.3.2019

                                                                                         do 30.3.2019-druhé kolo 

16.Odovzdať OkVK zoznam voličov                             hodinu pre zač.volieb

17.Doručiť zápisnicu OkVK -okresnej komisii            po podpísaní zápisnice

18.Prevziať do úschovy vol.materiály                         po ukončení činnosti OkVK

V Hnojnom, 24.1.2019                                                   Helena Kráľová

                                                                                        starostka obce           

Zoznam aktualít