Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Úradná tabuľa | INFORMÁCIE PRE CHOVATEĽOV PSOV

Povinnosti chovateľa psa

BESNOTA

Každý pes starší ako 3 mesiace musí byť zavakcinovaný proti besnote a opakovane revakcinovaný

podľa vakcinačnej schémy použitej vakcíny.

/informáciu o revakcinácii vám poskytne veterinárny lekár,ktorý psa vakcinoval a uvedie ju vo vakcinačnom preukaze/

Vlastník, alebo držiteľ psa je povinný zabezpečiť bezodkladne veterinárne vyšetrenie zvieraťa,ktoré poranilo človeka a potvrdenie o tomto vyšetrení bezodkladne  doručiť poranenému človeku.

/ vyšetrenie vykoná súkromný veterinárny lekár spolu s poučením o ďalšom postupe./

Čipovanie

Každý pes musí byť najneskôr do veku 12 týždňov, ale vždy pred prvou zmenou vlastníka trvalo označený transporterom -začipovaný-táto povinnosť platí od 1.9.2019

Pew psov narodených do 31.8.2019 platí prechodné obdobie- majiteľ musí dať takého psa začipovať najneskôr do 31.10.2019

Prechodné obdobie neplatí ak pes mudí byť začipovaný pre zmenou vlastníctva/predaj,darovanie,umiestnenie v útulku/

Začipovať psa môže len súkromný veterinárny lekár.

Nahlasovanie zmien

Majiteľ psa je povinný pri zmene vlastníka psa najneskôr do 21 dní odo zmeny nahlásiť údaje o novom vlastníkovi psa do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára.

Majiteľ psa je povinný nahlásiť uhyn registrovaného psa do centrálneho registra spoločenských zvierat do 21 dní od uhynu prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára.

Povinnosti chovateľov psov vyplývajúce zo zákona o veterinárnej starostlivosti /Zákon č.39/2007 Z.z

Vlastník,alebo držiteľ zvieraťa je povinné na vlastné náklady pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace zabezpečiť jeho vakcináciu a revakcináciu pro besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej vakcíny,udržiavať ho v imunite /§ 17 ods.5/

Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť bezodkladne veterinárne vyšetrovanie zvieraťa,ktoré poranilo človeka a potvrdenie o tomto vyšetrení bezodkladne doručiť poranenému človeku / § 17 odst.5/

Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 400 do 1000 eur, ak

-nezabezpečí pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších ako 3 mesiace vakcináciu a revakcináciu proti

besnote /§ 48,ods.5,písm.e/

- nezabezpečí ako vlastník alebo držiteľ zvieraťa bezodkladne veterinárne vyšetrenie zvieraťa,ktoré poranilo človeka,alebo bezodkladne nedoručí potvrdenie o tomto vyšetrení poškodenému/§ 48,ods.5,písm.c/

Orgán vererinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak

- nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie /začipovanie/psa /§48,ods.1/

Vlastník psa je povinný nahlásiť pri zmene vlastníka psa, najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka údaje o novom vlastníkovi psa do centralného registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára, údaje je povinná nahlásiť osoba,ktorá prevádza vlastníctvo psa /§ 37,ods.2,ods.2,písm b, bod 4/

Vlastník je povinný nahlásiť uhyn registrovaného psa do 21 dní do centralného registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára/§ 37, ods. 2pís. b, bod 5/

Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 300 eur do 800 eur, ak

-pri zmene vlastníka psa nenahlási údaje o novom vlastníkovi psa do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára najnesôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka psa alebo nenahlási uhyn registrovaného psa najneskôr do 21 dní odo dňa uhynu psa do centralného registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára /§ 48 ods.4 písm.j./

Dôležitá legislatíva:

Zákon NR SR č.39/2007 Z.z. v znení zákona č.184/2018 Z.z. účinný od 1.9.2019

Výsledky volieb do EP v obci HNOJNÉ
Výsledky volieb do EP v obci HNOJNÉ
(23.34 kb)
eKASA-finančná správa
eKASA finančná správa
(696.02 kb)
Európský imunizačný týždeň
Európský imunizačný týždeň
(107.63 kb)
Ochranné pásmo CHA Zemplínska Šírava
Ochranné pásmo CHA Zemplínska Šírava
(1845.5 kb)
Žiadosť BRKO
Žiadosť BRKO
(549.25 kb)
PREDNÁŠKA o kompostovaní
PREDNÁŠKA o kompostovaní
(182.16 kb)
Harmonogram OTZ volieb prezidenta SR
Harmonogram OTZ volieb prezidenta SR
(837.42 kb)
(951.49 kb)
(4527.91 kb)
(1234.42 kb)
(71.4 kb)
(76.63 kb)
(1176.78 kb)