Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Hnojné
Hnojné 20, 072 33 Hnojné

Telefón056 / 659 62 40 
E-mail: obechnojne20@gmail.com

Starostka: Mgr.Mária Raškovská

Zástupkyňa: Gabriela Olexová

Poslanci OZ:                                            Rozdelenie úsekov pre poslancov        Komisie pri OZ 

Joni Slavomír (SMER-SD)                       s.č. 31,46,47,50,51,52,53,87.91.92          Pre ver.poriadok   

Olexová Gabriela (SME- rodina/

Sekerak Ján /HLAS-SD/

Raškovský Juraj /Hlas-SD/

Štefanič Martin /SME- rodina/

                                                              

                                                                                                                                  členovia: Olexová.Matta - do 25.8.2020 

                                                                                                      Sekerák od 4.9.2020

                                    

                                                

                                  

Kontrolór: Ing. Valovčík Dušan                                                                                 Inventarizačná komisia: 

                                                                                                                                   Predseda : Joni

                                                                                                                                   Členovia :Iľková,Matta-do 25.8.2020

                                                                                                                                                  Sekerák Ján od 4.9.2020    

STAROSTKA  obce                                                                  Komisia   pre kultúru a šport

                                                                                                                                    Predseda : Joni

Mgr.Mária RAŠKOVSKÁ                                                                                                    Členovia : Iľková,Olexová,Raškovský     

Bydlisko : Hnojné 55                                                                                                   Komisia mandátová  

Telefón : 056/6596240  , 0903 550 321                                                                        Predseda-Joni

email :ocuhnojne20@gmail.com                                                                                    Členovia : Olexová,Matta- do 25.8.2020

Do komunálnych volieb kandidovala za stranu : HLAS -SD

Vzdelanie : 

Rodinný stav : vydatá, matka troch detí

Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.

Je to verejná funkcia.právne postavenie starostu je vo viacerých smeroch osobitné.

STAROSTA zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,vykonáva obecnú správu,zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,rozhoduje vo všetkých veciach správy obce,ktoré nie sú zákonom,alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

HLAVNÝ KONTROLÓR

ING. DUŠAN VALOVČÍK

Bydlisko : HNOJNÉ 94

email : ocuhnojne20@gmail.com

Hlavný kontrolór obce bol zvolený do funkcie Obecným zastupiteľstvom HNOJNÉ dňa 25.4.2014 uznesením č. 10/2014, počtom hlasov 4 poslancov do 31.5.2020,  13.5.2020 bol OZ Hnojné zvolený za hlavného kontrolóra obce , uznesením č.67/2020 písm.D na obdobie od 1.6.2020 na dobu 6 rokov

Volebné obdobie : od 1.5.2014-31.5.2020

                               od  1.6.2020-31.5.2026       

Pracovný úväzok: 0,25  uväzku pracovného času

                                od 1.6.2020 uväzok 0,25 pracovného času

Hlavný kontrolór obce vykonáva:

- zákonnosti,účinnosti,hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov

-príjmov,výdavkov a finančných operácii obce,

-priebehu vybavovania sťažnosti a petícii,

-dodržiavanie VZN a právnych predpisov

-plnenie uznesenia OZ

-dodržiavanie interných smerníc a predpisov

-predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov správu o kontrolnej činnosti

-vypracovava odborné stanoviská k návrhu rozpočtu, záverečnému účtu obce

-je povinný vykonávať kontrolu ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo

-plní dalšie úohy ustanovené osobitným zákonom

Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov

ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCII: zákon 211/2000 Zb.v znení neskorších zmien

________________________________________________________________

Ako získavať informácie

-Žiadosť o sprístupnenie informácii môže podať ktokoľvek t.j. akákoľvek fyzická, alebo právnická osoba bez uvedenia dôvodu

- Žiadosť môže byť podaná ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou

-Žiadosť musí obsahovať :

-- indetifikáciu povinnej osoby

-komu je žiadosť určená

-indetifikáciu žiadateľa-kto žiadosť podáva/oprávnená osoba - žiadateľ

-určenie požadovanej informácie-aké informácie požaduje zverejniť /predmet žiadosti/

-určenie spôsobu sprístupnenia-akým spôsobom majú byť informácie zverejnené /forma sprístupnenia napr. e-mailom,poštou ap./

     Ak žiadosť nemá predpísané uvedené náležitostí,povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote,ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnu žiadosť doplnil.Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť.Ak napriek výzve povinnej osoby žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť,povinná osoba žiadosť odloží.

1. Osobne

- na obecnom úrade Hnojné v čase uradných hodín

2.Faxom -056 6596240

3. Písomne

- na adresu Obecný úrad HNOJNÉ, 072 34 Zalužice

4. Elektronickou poštou :

obechnojne20@gmail.com od 1.1.2021

Postup,ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí,návrhov a iných podaní,vrátane príslušných lehôt,ktoré je nutné dodržať.

Obecný úrad HNOJNÉ každé podanie,ktoré príjme zaeviduje,preskúma z hľadiska jeho obsahu a až potom rozhodne o ďalšom postupe.

-Žiadosť obec vybaví bez zbytočnéo prieťahu, najneskôr do 8 pracovných dní. Predlžiť lehotu najviac o 8 dní môže starostka obce a oznámi túto skutočňosť žiadateľovi pred uplynutím lehoty osem dňovej lehoty s uvedením dôvodu predlženia.

Prehľad predpisov,ktorých obec HNOJNÉ koná a rozhoduje, alebo upravujú práva a pôsobnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k obci HNOJNÉ.

-zákon 369/90 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

-zákon 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

-- zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní/správny poriadok/

-zákon 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov

Úhrada nákladov

1. Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť  výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópii, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

2.Podrobnosti o uhrade nákladov za sprístupnenie informácii je stanovené v sadzobníku uhrad nákladov za sprístupnenie informácii /Príloha č. 1/

4. Žiadateľ môže uhradiť náklady spojené so sprístupnením informácii v hotovosti a to do pokladne obce HNOJNÉ.

Príloha č. 1- Sadzobník nákladov za spritupnenie informácii

Vyhotovenie A4 jednostranne                                            0,10 €, obojstranne 0,19€

Vyhotovenie A3 jednostranne                                            0,16 € , obojstranne 0,33€  

odoslanie e-mailom -                                                          bezplatne    

Obalka   A6,  A5                                                                    0,06 €  A4 0,07

Vyhotovenie kópie CD ROM                                              1,66€ 

Poštovné platné podľa platných smerníc

Prílohy:Smernica o poskytovaní informácii sa nachádza v DOKUMENTY

             Žiadosť o poskytovaní informácii tlačivo sa nachádza v DOKUMENTY