Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Aktuality | Voľby do Európského parlamentu

Vyhlásené 4.2.2019                          28

                                                ROZHODNUTIE

PREDSEDU  NÁRODNEJ  RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

                                            z 1.februára 2019

o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Podľa čl.89 ods.2 písm.f Ústavy SR a § 20 a § 86 ods.1 zákona č.180/2014 Z.z.

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov

v yh l a s u j e m

voľby do Európskeho parlamentu a 

u r č u j e m

1. deň ich konania na sobotu 25.mája 2019

2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volených miestností

   do 22.februára 2019 

3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových vol.komisii

   do 1.apríla 2019 a lehotu na ich prvé zasadnutie do 15.apríla 2019

    Na území Slovenskej republiky sa do Europského parlamentu volí 14.poslancov

                                          Andrej Danko.v.r.

Informácia pre voliča:

http://www.minv.sk/?ep-info1

Zoznam aktualít