Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Aktuality | OZNAM- o vstupe na pozemok

Vážení občania !

Spoločnosť Východoslvenská distribučná a.s.  so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO 36599361/VSD/

ako držiteľ povolenia a prevadzkovateľa regionálnej distribzčnej sústavy v súlade s  §11 ods. 3 zákona 251/2012 z.z.

o energetike týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľnosti v katastralnom území OBCE Hnojné,okr.Michalovce

že za účelom úprav vlastného distribučného zariadenia vstúpi VSD , resp. ním poverená osoba vo verejnom záujme na cudzie 

pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti prevadzkovateľa distribučnej sústavy.

Vstupy na pozemok sa budú uskutočňovať v priebehu obdobia : 20.12.2021 - 30.6.2022

Vyvesené 29.11.2021                                                               Východ.distribučná a.s.

Zvesené 29.12.2021                                                                 Mlynská 31,042 91 Košice

Starostka obce

Zoznam aktualít

1 2 ... 10 [>]