Triedený zber odpadov

Problematika triedeného zberu odpadov je odlišná od problematiky komunálnych odpadov. Triedenému zberu je venovaná mimoriadna pozornosť zo strany Európskej komisie, Ministerstva životného prostredia, či jednotlivých samospráv, ale čoraz viac aj samotných obyvateľov obce. Každý rok sa zvyšujú štandardy zberu v obci / minimálna povinná litráž zberných nádob/, ciele zberu / predpísaný počet ton, ktoré musia byť vyzbierané v obci. Pre rok 2022 je to 60% z komunálneho odpadu a každým rokom sa percento navyšuje/. Dôležitá je aj environmentálna stránka/ ochrana primárnych zdrojov, nespaľovanie triedeného odpadu v domácich pieckach.../, ale aj finančná. Podľa dosiahnutej úrovne vytriedenia platia obce poplatok za uloženie odpadov na skládke, ktorý sa každý rok zvyšuje.

  SEPAROVANIE

  Čo je separovaný odpad?

  Pod pojmom separovaný odpad rozumieme zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.Povinnosť separovať komunálne odpady vyplýva zo zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch.Od roku 2006 musia obce a mestá separovať zložky komunálneho odpadu ako napr.papier,sklo,plasty,kovové obaly.

  Separácia zahŕňa:

  • triedenie /rozdeľovanie/ komunálnych odpadov
  • lisovanie
  • odovzdávanie na recykláciu

  Pri separovanom zbere sa nepotrebná vec nepovažuje za odpad,ale za druhotnú surovinu,ktorú možno recyklovať-opäť použiť na výrobu nových úžitkových predmetov na spotrebu. 

  Separovanie odpadu nemá len estetické prínosy v podobe čistejšej obce ale prispieva aj k zlepšeniu klímy na Zemi,šetreniu vzácných prírodných zdrojov

  • Zo 670 vyzbieraných a recyklovaných hlinikových plechoviek môže byť 1 bicykel
  • zo 150 vyzbieraných plastových fliaš môže byť 1 koberec
  • z dvoch 1 l kartonov sa stane 1 m2 kuchynských utierok
  • z oceľových plechoviek sa stavajú kľuče
  • z  recyklovaného papiera sa vyrába napr.puzzle.

  Separácia /triedenie /odpadu sa stáva nevyhnutnou súčasťou nášho života. Len  správne vytriedený odpad na jednotlivé zložky možno recyklovať-vrátiť späť do obehu v podobe nového výrobku a ušetriť nové suroviny na jeho výrobu.

  Separovanie odpadu v súčasnosti je nevyhnutné a nie je vôbec náročné.

  Neodstraňuje príčiny, ale iba dôsledky problému s odpadmi.

  PREČO SEPAROVAŤ?

  Separovaním sa zníži objem komunálneho odpadu,za ktorý platíme. Separovanie má aj estetický dopad a chránime tým životné prostredie. Recyklácii musí predchádzať kvalitné separovanie jednotlivých zložiek odpadu:

  • papier
  • sklo
  • plasty

  a to už v domácnostiach,zamestnaní,v škole.Môže to robiť každý z nás.

  ČO BY SME MALI VEDIEŤ?

  PET

  Patrí sem: fľaše z minerálnych vôd a nealko nápojov,ktoré pred vhodením odzátkujte a zmrštíte, ďalej tvrdý plast-plastové stoličky a plastové bedničky.

  Nepatrí sem: tégliky od jogurtov,hračky z plastov,mikroténové sáčky,polystyrén, podlahové krytiny,guma,molitán,celofánplastové obaly z motorových olejov a iných ropných produktov,znečistené VKM potravinami,novodurové trúbky atď.

  SKLO

  Patrí sem: Fľaše od nápojov,sklenené nádoby,poháre, obaly zo zavaranín,črepy farebné i biele.

  Nepatrí sem: Uzávery z fliaš,porcelán,keramika,zrkadlá,drôtené sklo, sklobetóny dymové sklo,nebezpečný odpad/ iarivky,výbojky,teplomer,TV obrazovky,plexisklo atď.

  PAPIER

  Patrí sem: noviny,časopisy, katalógy,knihy,kancelársky papier,listy,obálky letáky,pohľadnice,plagáty,výkresy,kartón,vlnitá lepenka,vonkašie obaly/dezerty,cigarety/atď.

  Nepatrí sem: znečistený papier,preložky od vajec,faxový a kopirovací papier, celofán,voskový papier,hygienické potreby /plienky,vreckovky/, vata atď.

  NEBEZPEČNÝ ODPAD

  Patrí sem: pneumatiky,akumulátory a batérie,elektronické zariadenie,počítačová a kancelárská technik,elektromotory,biela technika atď.

  Nepatrí sem: neúplné elektrospotrebiče/bez elektromotorov/ Zber nebezpečného odpadu je zabezpečovaný 2 x ročne a to na jar a na jeseň.

  Problémy s odpadom môže pomôcť riešiť každý z nás znížením množstva vyhadzovaním vecí,opätovným používaním všetkého čo sa dá.Pomôžeme tak životnému prostrediu a nášmu zdraviu.

  Ten, kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje. Vďaka separovaniu odpadu bolo v Západnej Európe od roku 1994 ušetrených 10 milionóv ton ropy. Ten kto separuje,je ohľaduplný k životnému prostrediu.

  Od roku 1994 bolo vďaka separovanému odpadu v krajinách, kde ta robia vypustených do ovzdušia o 25 tisíc ton skleníkových plynov menej.

  DAJ ODPADU DRUHÚ ŠANCU! MYSLÍ NA ĎALŠIE GENERÁCIE!

  Bezodpadová spoločnosť je iba neuskutočniteľnou víziou. Napriek tomu však musíme hľadať možnosti ako nášmu životnému prostrediu pomôcť.Napriklad aj tým, že budeme dôslední pri separovaní odpadov.Budeme ich triediť a odovzdávať na recykláciu-opätovne využívanie. Naša obec je rovnako, ako ostatné slovenské obce , povinná separovať odpad.

  Pokiaľ nedokážeme lepšie nakladať s odpadom a separovať ho.v krátkej dobe sa nám stane,že poplatok za odpad nebude stačiť na jeho likvidáciu. Len separovaním a ďalšími opatreniami zabraníme jeho zvýšeniu!

  Zbiera sa podľa harmonogramu do plastových vriec, ktoré obec  doručila do každej domácnosti.

  V deň zberu si vrecia vyložíze pred bránu svojho domu a pracovníci FURA,s.r.o. Rozhanovce vyprazdnia vrece a prázdné vratia Vám späť.