Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Úradná tabuľa | INFORMÁCIE PRE CHOVATEĽOV PSOV

Povinnosti chovateľa psa

BESNOTA

Každý pes starší ako 3 mesiace musí byť zavakcinovaný proti besnote a opakovane revakcinovaný

podľa vakcinačnej schémy použitej vakcíny.

/informáciu o revakcinácii vám poskytne veterinárny lekár,ktorý psa vakcinoval a uvedie ju vo vakcinačnom preukaze/

Vlastník, alebo držiteľ psa je povinný zabezpečiť bezodkladne veterinárne vyšetrenie zvieraťa,ktoré poranilo človeka a potvrdenie o tomto vyšetrení bezodkladne  doručiť poranenému človeku.

/ vyšetrenie vykoná súkromný veterinárny lekár spolu s poučením o ďalšom postupe./

Čipovanie

Každý pes musí byť najneskôr do veku 12 týždňov, ale vždy pred prvou zmenou vlastníka trvalo označený transporterom -začipovaný-táto povinnosť platí od 1.9.2019

Pew psov narodených do 31.8.2019 platí prechodné obdobie- majiteľ musí dať takého psa začipovať najneskôr do 31.10.2019

Prechodné obdobie neplatí ak pes mudí byť začipovaný pre zmenou vlastníctva/predaj,darovanie,umiestnenie v útulku/

Začipovať psa môže len súkromný veterinárny lekár.

Nahlasovanie zmien

Majiteľ psa je povinný pri zmene vlastníka psa najneskôr do 21 dní odo zmeny nahlásiť údaje o novom vlastníkovi psa do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára.

Majiteľ psa je povinný nahlásiť uhyn registrovaného psa do centrálneho registra spoločenských zvierat do 21 dní od uhynu prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára.

Povinnosti chovateľov psov vyplývajúce zo zákona o veterinárnej starostlivosti /Zákon č.39/2007 Z.z

Vlastník,alebo držiteľ zvieraťa je povinné na vlastné náklady pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace zabezpečiť jeho vakcináciu a revakcináciu pro besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej vakcíny,udržiavať ho v imunite /§ 17 ods.5/

Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť bezodkladne veterinárne vyšetrovanie zvieraťa,ktoré poranilo človeka a potvrdenie o tomto vyšetrení bezodkladne doručiť poranenému človeku / § 17 odst.5/

Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 400 do 1000 eur, ak

-nezabezpečí pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších ako 3 mesiace vakcináciu a revakcináciu proti

besnote /§ 48,ods.5,písm.e/

- nezabezpečí ako vlastník alebo držiteľ zvieraťa bezodkladne veterinárne vyšetrenie zvieraťa,ktoré poranilo človeka,alebo bezodkladne nedoručí potvrdenie o tomto vyšetrení poškodenému/§ 48,ods.5,písm.c/

Orgán vererinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak

- nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie /začipovanie/psa /§48,ods.1/

Vlastník psa je povinný nahlásiť pri zmene vlastníka psa, najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka údaje o novom vlastníkovi psa do centralného registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára, údaje je povinná nahlásiť osoba,ktorá prevádza vlastníctvo psa /§ 37,ods.2,ods.2,písm b, bod 4/

Vlastník je povinný nahlásiť uhyn registrovaného psa do 21 dní do centralného registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára/§ 37, ods. 2pís. b, bod 5/

Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 300 eur do 800 eur, ak

-pri zmene vlastníka psa nenahlási údaje o novom vlastníkovi psa do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára najnesôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka psa alebo nenahlási uhyn registrovaného psa najneskôr do 21 dní odo dňa uhynu psa do centralného registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára /§ 48 ods.4 písm.j./

Dôležitá legislatíva:

Zákon NR SR č.39/2007 Z.z. v znení zákona č.184/2018 Z.z. účinný od 1.9.2019

HAZZ - zrušenie odvolania
HAZZ-zrušenie odvolania
(222.74 kb)
Zrušenie trvalého pobytu KURU MAREK
Zrušenie trvalého pobytu KURU MAREK
(158.3 kb)
Verejná vyhláška- zverejnenie
Verejná vyhláška - zverejnenie
(1720.13 kb)
Miera triedenosti odpadov r.2021
Miera triedenosti odpadov r.2021
(390.02 kb)
Ročný výkaz TKO 6-01 2021
Ročný výkaz TKO 6-01 2021
(2036.27 kb)
Výzva na vykonanie výrubu stromov,porastov
formou verejnej vyhlášky,upozornenie
(889.42 kb)
OZNÁMENIE o plánovanom výrube NN
Východoslovenská distribučná,a.s.
(195.88 kb)
Vyvesenie verejnej vyhlášky
Vyvesenie verejnej vyhlášky
(828.88 kb)
Záv.účet obce 2021
Záv.účet obce 2021
(3319.35 kb)
Stanovisko hl.kontrolora obce k záv,účtu
Stanovisko hlavného kontrolora obce k záv.účtu
(645.95 kb)
návrh rozpočtu na roky 2022 ,2023,2024
Návrh rozpočtu na roky 2022,2023,2024
(1289.46 kb)
Výkaz ŽP 6-01 r.2020
Výkaz ŽP 6-01 r.2020
(1819.13 kb)
Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácii
Plán rozvoja verejných vodovodv a kanalizácii
(814.43 kb)
00325171-POZNÁMKY
00325171 POZNÁMKY
(251.02 kb)
Stanovisko hlavného kontrolóra k ZU
Stanovisko hlavného kontrolóra k ZU
(81.41 kb)
Záverečný účet 2020
Záverečný účet 2020
(169.38 kb)
Systematická kontrola RUVZ
Systematická kontrola RUVZ
(332.91 kb)
(1065.95 kb)
Vývoz TKO na rok 2021
Vývoz TKO na rok 2021
(615.08 kb)
Správa nezavislého auditora
Správa nezavislého auditora
(1182.27 kb)
D not 47-2017 a D 669-2017 - Miker Koloman
D not 47-2017 a D 669-2017- Miker Koloman
(995.88 kb)
Stanovisko kontrolóra kbce
Stanovisko kontrolóra obce
(820.62 kb)
Návrh rozpočtu na rok 2021
Návrh rozpočtu na rok 2021
(1035.99 kb)
Triedenie odpadu-plagát
Triedenie odpadu-plagát
(2363.33 kb)
Triedenie odpadu
Triedenie odpadu
(749.9 kb)
Odporučanie pre chovateľov ošipaných
Odporučanie pre chovateľov ošipaných
(570.76 kb)
SČÍTANIE OBYVATEĽOV,DOMOV A BYTOV 2021 -SODB
SČÍTANIE OBYVATEĽOV,DOMOV A BYTOV 2021- SODB
(122.95 kb)
Návrh kontrolnej činnosti.....
Návrh kontrolnej činnosti
(55.71 kb)
List ministra. súčinnosť obce COVID-19
List ministra COVID 19-súčinnosť obce
(700.95 kb)
Covid -19-súčinnosť obce
Covid-19- Súčinnosť obce
(304.55 kb)
VSD - výzva na vykonanie výrubu/obkliesnenia stromov/
VSD-výzva na vykonanie /obkliesnenia stromov/
(349.52 kb)
Ukončenie núdzového stavu
Ukončenie núdzového stavu
(308.29 kb)
Odporučané postupy - COVID 19
Odporučané postupy COVID -19
(117.19 kb)
Zrušenie trvalého pobytu
Zrušenie trvalého pobytu
(68.14 kb)
Rozšírenie nudrzového stavu
Rozšírenie núdzového stavu
(192.5 kb)
ARRIVA 2 MIMORIADNY OZNAM
ARRIVA 2-MIMORIADNY OZNAM
(2865.8 kb)
ARRIVA-MIMORIADNY OZNAM
ARRIVA-MIMORIADNY OZNAM
(8180.47 kb)
ZVYŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU
ZVÝŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU
(192.79 kb)
UZNESENIE VLÁDY-kORONAVíRUS COVID 19
UZNESENIE VLÁDY-KORONAVÍRUS COVID-19
(922.9 kb)
Karantenné opatrenia Koronavírus Covid- 19
Karantenné opatrenia Koronavírus Covid-19
(382.9 kb)
Koronavírus -VYZVA
Koronavírus-VYZVA
(115.36 kb)
Koronavírus - opatrenia
Koronavírus - opatrenia
(788.84 kb)
Výberové konanie
Výberové konanie
(356.32 kb)
Koronavírus -čo robiť ak cestujete
Koronavírus-čo robiť,ak cestujete
(929.38 kb)
Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom
Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom
(4683.05 kb)
Koronavírus
Koronavírus
(455.68 kb)
Preventívne opatrenia - koronavírus
Preventívne opatrenia - koronavírus
(502.19 kb)
Plán udržateľnej mobility KSK
Plán udržateľnej mobility KSK
(702.94 kb)
Výpočet triedenia komunálnych odpadov
výpočet triedenia komunalných odpadov
(389.84 kb)
Ročný výkaz o TKO 2019 6-01
Ročný výkaz o ZKO 2019 6-01
(2061.49 kb)
Zlepšenie prístupu obetí trestných činov
Zlepšenie prístupu trestných činov
(1947.57 kb)
Výsledky volieb do EP v obci HNOJNÉ
Výsledky volieb do EP v obci HNOJNÉ
(23.34 kb)
eKASA-finančná správa
eKASA finančná správa
(696.02 kb)
Európský imunizačný týždeň
Európský imunizačný týždeň
(107.63 kb)
Ochranné pásmo CHA Zemplínska Šírava
Ochranné pásmo CHA Zemplínska Šírava
(1845.5 kb)
Žiadosť BRKO
Žiadosť BRKO
(549.25 kb)
PREDNÁŠKA o kompostovaní
PREDNÁŠKA o kompostovaní
(182.16 kb)
Harmonogram OTZ volieb prezidenta SR
Harmonogram OTZ volieb prezidenta SR
(837.42 kb)
(951.49 kb)
(4527.91 kb)
(1234.42 kb)
(71.4 kb)
(76.63 kb)
(1176.78 kb)