OZNAM- o vstupe na pozemok

 29.11.2021

Vážení občania !

Spoločnosť Východoslvenská distribučná a.s.  so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO 36599361/VSD/

ako držiteľ povolenia a prevadzkovateľa regionálnej distribzčnej sústavy v súlade s  §11 ods. 3 zákona 251/2012 z.z.

o energetike týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľnosti v katastralnom území OBCE Hnojné,okr.Michalovce

že za účelom úprav vlastného distribučného zariadenia vstúpi VSD , resp. ním poverená osoba vo verejnom záujme na cudzie 

pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti prevadzkovateľa distribučnej sústavy.

Vstupy na pozemok sa budú uskutočňovať v priebehu obdobia : 20.12.2021 - 30.6.2022

Vyvesené 29.11.2021                                                               Východ.distribučná a.s.

Zvesené 29.12.2021                                                                 Mlynská 31,042 91 Košice

Starostka obce


Zoznam aktualít: